Chỉ Viền WHITE ASH ( Tần Bì )

Từ 0 VNĐ đến 10 000 000 VNĐ

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (55mm)

Chỉ Dán Cạnh Sồi (50mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (45mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (40mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (35mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (32mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (30mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (27mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (25mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (23mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (21mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (20mm)

Chỉ Dán Cạnh Tần Bì (18mm)